MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR

1.1. İşbu sözleşmenin konusu, SATICInın, ALICIya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

İşbu sözleşme, detay bilgileri SİPARİŞ ÖZET BİLGİSİnde bulunan ALICInın, SATICI tarafından işletilmekte olan shop.mambagaming.com (bundan sonra WEB SİTESİ olarak anılacaktır) web sitesi üzerinden satın almış olduğu ürün ve hizmetlerin satışı ve ürünlerin teslimat adresine gönderimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder.

1.2.  ALICI, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. WEB SİTESİNDE ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

1.3. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: Mamba İnternet Kafe
Adresi: Ambarlı Mh. Denizköşkler Cd. 6/C 34135 Avcılar İstanbul
Telefon: +90 212 590 73 60
E posta: [email protected]

1.4. ALICI BİLGİLERİ

ALICI WEB SİTESİNE üye olarak aşağıdaki bilgileri sağlayan kişi;

Kullanıcı Adı: [kullanici-adi] T.C. Kimlik No: [tc-no] Telefon Numarası: [telefon-no] E-posta Adresi: [e-posta-adresi]

ve/veya WEB SİTESİ üzerinde sipariş oluşturulabilmesi için aşağıdaki bilgileri üye olarak ve/veya üye olmadan sağlayan kişidir:

Adı Soyadı / Ünvanı
Teslimat Adresi
Telefon
E-posta
IP adresi

ALICInın üye olurken veya sipariş verirken kullandığı adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 2 SÖZLEŞMENİN TARİHİ

2.1.  İşbu sözleşme ALICInın WEB SİTESİ üzerinde siparişinin tamamlandığı sipariş tarihinde taraflarca anlaşma gerçekleştirilmiş ve sözleşmenin bir kopyası ALICI eposta adresine gönderilmiştir.

MADDE 3 SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER

3.1. Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.  ALICI tarafından siparişi gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerin detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları ve adet bilgileri SİPARİŞ BİLGİLERİnde belirtilmektedir. Belirtilen ürünlerin tümü bundan sonra ÜRÜN olarak tanımlanmaktadır.

Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli belirtildiği gibidir:
[sepet-tutar]

Ürünler için düzenlenen fatura bilgileri belirtildiği gibidir:

Faturadaki İsim/Ünvan: [fatura-kullanici-adi]

Fatura Firma Adı: [fatura-firma-adi]

Fatura Adresi: [fatura-adresi]

Fatura Düzenlenme ve Sipariş Tarihi: [tarih]

Ürünler için belirlenen kargo ve teslimat bilgleri belirtildiği gibidir. Paketleme, kargo ve teslim masrafları ALICI tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti 4,75 TL olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir. Teslimat, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, ALICININ belirtilen teslimat adresinde elden teslim edilecektir:

Kargo Teslim Alacak Kişi: [kargo-kullanici-adi]

Kargo Firma İsmi: [kargo-firma-adi]

Kargo Adresi: [kargo-adresi]

MADDE 4 ÖDEME ŞEKLİ

4.1. ALICI, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşca sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICInın bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN satışları işbu Sözleşmenin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICInın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ALICInın temerrüdü durumunda aylık %5 oranında temerrüt faizi tatbik edilir.

MADDE 5 GENEL HÜKÜMLER

5.1. ALICI, Madde 3te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2. Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICInın yerleşim yerinin uzaklıgına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

5.3. Sözleşme konusu ürün, ALICIdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.

5.4. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICIya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICInın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICIya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

5.7. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICIya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

5.8. ÜRÜN teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ÜRÜN bedelini SATICIya ödememesi halinde, ÜRÜN en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICIya ait olmak üzere SATICIya iade edilir. SATICInın ÜRÜN bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

5.9. ÜRÜNün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICIyı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 gün içinde ALICIya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

5.10. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICIya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri ALICI tarafından karşılanacaktır.

5.11. İşbu sözleşme, SATICI tarafından ALICIya eposta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 6 CAYMA HAKKI

6.1. ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICIya faks, eposta yolu ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICIya teslim edilen ürünün SATICIya gönderildigine ilişkin kargo teslim tutanağı örnegi ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICIya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

6.2. Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, piller, sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b) ve cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 7 İADE POLİTİKASI VE İADE EDİLEMEYEN ÜRÜNLER

7.1. WEB SİTESİNDEN alınan bir ürünün hatalı çıkması durumunda, ürünlerin paketlerinde herhangi bir hasar olmaması kaydıyla, koşulsuz iade gerçekleşir. İade işleminde koşullara göre ürünün yenisi gönderilir ya da ödenen bedel iade edilir.

7.2. Sipariş ALICIya teslim edildiğinde, kargo yetkilisi teslimat yerinden ayrılmadan önce paket ALICI tarafından açılmalı ve ürün kontrol edilmelidir. ALICI beklenmedik bir durumda, sorunlu ürünle karşılaşırsa paketi teslim almayıp kargo yetkilisine tutanak tutturarak, kargo şirketi tarafından SATICIya iade edilmesini sağlamalıdır. Ürün faturasının aslının ibrazı, iptal ve iadeler için gereklidir.

7.3. Orijinal ambalajı zarar görmüş, bozulmuş, açılmış, tahrip edilmiş, herhangi bir şekilde denenmiş, kullanılmış, kullanımdan dolayı zarar görmüş, ALICInın özel istek ve talepleri uyarınca üretilmiş veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilmiş veyahut orijinal faturası bulunmayan ürünlerin iadesi kabul edilmez. Ürünün iadesi, ürünün bütün standart aksesuarları; ambalajları hasarsız ve tam olarak orijinal paketleri ve orijinal faturası ile birlikte geri gönderildiğinde alınmaktadır.

7.4. ALICI ürünü teslim aldığı andaki durumu ile geri vermekle ve kullanımdan kaynaklanan ticari kaybı SATICIya ödemekle yükümlüdür.

7.5. Siparişin ALICIya ulaştığı günü takip eden üç iş günü içerisinde, iade talebi ve ürünle ilgili problemler ve sorular WEB SİTESİnin “İletişim” bölümündeki form ya da [email protected] üzerinden eposta ile yazılı olarak SATICIya iletilmelidir.

Talep SATICIya ulaştığında yetkililer tarafından 2 ila 5 iş günü içinde değerlendirilir ve ardından ALICIya bir yönlendirme maili iletilir. İade talebi SATICI tarafından kabul edilmiş ürün, eksiksiz orijinal faturasıyla, paketi hasar görmemiş, kullanılmamış, kullanım hatası sonucu zarar görmemiş haliyle, WEB SİTESİ üzerinden sağlanan sipariş numarası belirtilerek anlaşmalı kargo firması aracılığıyla gönderilmelidir. Ürünün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları iade edilen paketin içinde eksiksiz ve hasarsız bir şekilde bulunmalıdır.

7.6. Ürünün faturası kurumsal / ticari ünvan ile ilişkili nitelikte ise, iade işlemi için ilgili kurumca düzenlenmiş, kargo payı dahil edilmemiş ve yalnızca Ürün Birim Fiyatı + KDV şeklinde kesilmiş bir İADE FATURASInın iade edilen ürünlw birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar ve tüzel kişiler adına düzenlenen siparişlerdeki ürün iadeleri İADE FATURASI kesilmediği ve SATICIya teslim edilmediği takdirde tamamlanamaz.

7.7. Bu şartlar dahilinde, iadesi talep edilen ürünün kusurlu olduğu anlaşıldığı takdirde, iade işlemi onaylanacak ve geri gönderim için ödenen kargo ücreti ALICI hesabına yatırılacaktır. Aksi takdirde, yapılacak tüm iade gönderimlerinin kargo ücreti ALICIya aittir.

7.8. İade onayını takip eden on gün içerisinde ürün bedelinin geri ödemesi ALICIya yapılır. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ürün bedeli, iade onayını takip eden yedi gün içerisinde bankaya geri ödenir. SATICI tarafından ALICIya para iadesi gerçekleştirildiğinde ALICI eposta ile bilgilendirilir. İade bedelinin ALICI hesabına yansıma süresi banka tarafından belirlenmektedir ve SATICI tarafından bu süreye müdahale edilemez.

MADDE 8 DİĞER HUSUSLAR

8.1. Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

Borçlunun temerrüde düşmesi halinde, borçlu; borcun gecikmeli ifasından dolayı alacaklının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 9 DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

9.1. Bu Sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICInın ve SATICInın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

9.2. ALICI bu Sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.